เงื่อนไขการคืนเงิน หรือการเปลี่ยนสินค้า

ทาง tonegarages.com รับประกันคุณภาพสินค้าที่ขายผ่าน www.tonegarages.com เท่านั้นและลูกค้าสามารถคืนหรือเปลี่ยนสินค้าได้ภายใน 7 วันจากที่ได้รับสินค้า โดยสินค้าที่จะรับคืนหรือเปลี่ยนเปลี่ยนจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

  1. สินค้านั้นชำรุดเสียหาย โดยไม่ได้เกิดจากการใช้งานผิดวิธี หรือผิดไปจากการใช้งานของสินค้านั้น*
  2. ได้รับสินค้าไม่ตรงตามที่ได้สั่งซื้อ โดยสินค้าจะต้องไม่อยู่ในสภาพไม่ถูกแกะ หรือถูกใช้งานแล้ว

*ในกรณีที่มีการคืนสินค้า ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าส่งสินค้าเอง

**สินค้าที่ทำการคืนเงินนั้นจะต้องเป็นสินค้าราคาปกติเท่านั้น โดยสินค้าลดราคาบางชนิดจะไม่สามารถคืนเงินได้ และ tonegarages.com ขอสงวนสิทธิในการขอคืนค่าขนสิ่งสินค้า

***สินค้ากลุ่ม สายกีต้า สายเบส สายสะพาย หรือวัสดุสิ้นเปลือง ไม่สามารถคืน/เปลี่ยนได้

ขั้นตอนการคืน / เปลี่ยนสินค้า

  1. ติดต่อกลับมาทาง www.tonegarages.com ผ่านช่องทาง contact@tonegarages.com หรือ LINE @tonegarages พร้อมรายละเอียดการสั่งซื้อ และสินค้าที่ต้องการคืน/เปลี่ยน พร้อมสาเหตุ และรูปภาพ/วีดีโอ
  2. ทาง tonegarages.com จะทำการตอบกลับว่าได้รับข้อมูลของท่านและเริ่มกระบวนการพิจารณาการขอคืนสินค้าของท่าน
  3. หากได้รับอนุมัติการคืน/เปลี่ยน สินค้า ท่านสามารถเลือกได้ว่าจะ 1. คืนเงิน หรือ 2. เปลี่ยนสินค้าทดแทนด้วยสินค้าตัวเดียวกัน

ระยะเวลาในการตรวจสอบและอนุมัติการคืน/เปลี่ยนสินค้า

กระบวนการตรวจสอบและอนุมัติการคืน/เปลี่ยนสินค้า นั้นจะใช้เวลา 5-7 วันทำการ* โดนเริ่มนับจากวันที่สินค้าส่งมาถึงบริษัท

ทั้งนี้ในบางกรณีที่สินค้ามาความซับซ้อน กระบวนการทั้งหมดอาจจะใช้เวลามากว่า 7 วัน โดยทาง tonegarages.com จะแจ้งให้ลูกค้าทราบ

* ไม่รวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ระยะเวลาและช่องทางการคืนเงิน

  • ลูกค้าจะได้รับเงินคืนผ่านบัญชีธนาคารภายใน 7-14 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับการแจ้งอนุมัติการคืนสินค้า